برنامه اولویت 2  پذیرش پناهنده گان ایالات متحده برای شهروندان افغان

وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا امروز برنامه اولویت 2 (P-2)  پذیرش پناهنده گان را اعلام می کند که این برنامه دسترسی برخی از شهروندان افغان و اعضای واجد شرایط خانواده آن ها را در برنامۀ پذیرش پناهنده گان ایالات متحده امریکا(USRAP)  ممکن می سازد.

هدف ایالات متحده ، یک افغانستان صلح آمیز و امن است. با این حال، با توجه به افزایش سطح خشونت ها توسط طالبان در این کشور، دولت ایالات متحده در تلاش است  تا برای برخی از افغان ها، از جمله کسانی که با ایالات متحده همکاری کرده اند، فرصت اسکان مجدد را به عنوان پناهنده در ایالات متحده مهیا سازد. این برنامۀ، فرصت اسکان دایمی در ایالات متحده را برای هزاران افغان و اعضای نزدیک خانوادۀ آنها که ممکن است، به دلیل کار با دولت ایالات متحده در معرض خطر قرار داشته باشند، اما به دلیل عدم واجد شرایط بودن اشتغال آنها، یا به دلیل اینکه شرایط و زمان لازم را برای واجد شرایط بودن ویزۀ خاص مهاجرت (SIV) نداشته باشند، فراهم می کند. دسترسی به برنامۀ پذیرش پناهنده گان ایالات متحده امریکا (USRAP)، یک میکانیزم مهمی در راستای حفاظت از این افراد می باشد.

افراد واجد شرایط برای برنامه اولویت 2 ((P-2 قرار زیر اند:

 • افغان هایی که حداقل مدت زمانی کافی (دو سال) را برای دریافت ویزۀ خاص  مهاجرت (SIV) پوره  نکرده باشند، اما به عنوان کارمندان قراردادی، کارمندان محلی، از جمله  ترجمان هایی دولت ایالات متحده ، نیروهای ایالات متحده در افغانستان ( (USFOR-A، نیروهای حافظ صلح یا (ISAF) ، نیروهای حمایت قاطع کار می کنند/ کار کرده باشند؛
 • افغان هایی که برای برنامه ها یا پروژه هایی که توسط دولت ایالات متحده درافغانستان از طریق کمک دولت ایالات متحده یا قررارداد همکاری حمایت می گردد، کار کرده باشند.
 • افغان هایی که در یک نهاد رسانه یی یا یک موسسۀ غیردولتی امریکایی در افغانستان مشغول به کار بوده یا باشند.

افغان ها و اعضای واجد شرایط خانوادۀ آنها (همسر و فرزندان در هر سنی، اعم از متاهل یا مجرد) می توانند، توسط یک نهاد دولتی ایالات متحده به برنامۀ P-2 معرفی شوند. آنانی که در یک موسسۀ غیردولتی (NGO) و ادارۀ رسانه یی که توسط دولت ایالات متحده تمویل نشده اند، اما دفتر مرکزی آنها در ایالات متحده باشد، کار کرده باشند، باید توسط کارمند ارشد امریکایی آن موسسه یا نهاد معرفی شوند.

برنامۀ P-2 برای شهروندان  افغان:

 • وزارت امور خارجه، دسته های خاصی از اتباع افغان را بنابر شرایط و ضرورت آشکار آنان به اسکان مجدد در ایالات متحده، برای برنامۀ پذیرش پناهنده گان ایالات متحده امریکا USRAP تعیین کرده است.
 • برای مدیریت برنامۀ اولویت 2 (P-2) برای اتباع افغان، دفتر جمعیت، مهاجرین و پناهنده گان وزارت امور خارجه (PRM) یک گروه کاری را جهت معرفی افغان ها به برنامۀ پذیرش پناهنده گان ایالات متحده امریکا (USRAP) که متشکل از سازمان های فدرال می باشد، ایجاد کرده است، تا افراد را مستقیماً به این برنامه معرفی کند.
 • اگر فردی واجد شرایط برنامه P-2 نباشد، می تواند به دلیل شرایط و ضرورت ظاهری به اسکان مجدد، واجد شرایط برنامۀ اولویت 1 (P-1) باشد. این هم ممکن است که افراد توسط کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR) ، یک سفارت ایالات متحده یا یک موسسۀ غیردولتی مشخص به برنامۀ اولویت 1 (P-1) معرفی گردد.

پیشینۀ برنامه پذیرش پناهنده گان ایالات متحده امریکا  (USRAP)

 • برنامه پذیرش پناهنده گان ایالات متحده (USRAP) به گونۀ مشترک توسط PRM با همکاری وزارت امنیت داخلی (DHS) خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) ، دفتر خدمات صحی و بشری(HHS) و دفتر اسکان مجدد پناهندگان (ORR) اداره می شود.

 

 • در حال حاضر سه دسته از افراد وجود دارند که می توانند به برنامه پذیرش پناهنده گان ایالات متحده (USRAP) معروف به “برنامه های دارای اولویت” دسترسی داشته باشند. هنگامی که دوسیه به دسترس USRAP قرار می گیرد، به شمول بررسی گستردۀ امنیتی، مراحل مشابهی را طی می کنند.
 • برنامۀ اولویت 1: افرادی که توسط نهادهای چون (سفارت، موسسات غیردولتی مشخص یا کمیشنری عالی ملل متحد در امورد پناهنده گان) به دلیل شرایط و ضرورت ظاهری فرد، برای اسکان مجدد به این برنامه معرفی شوند.
 • برنامۀ اولویت 2: گروه های خاصی که توسط وزارت امور خارجه مشخص شده اند و به دلیل شرایط و ضرورت آشکار شان به اسکان مجدد، به این برنامه دسترسی پیدا می کنند.
 • برنامۀ اولویت 3: دوسیه های فردی پذیرفته شده جهت پیوستن با اعضای فامیل شان که قبلا در ایالات متحده اقامت داشته باشند.

برای معلومات بیشتر، لطفا با prmpress@state.gov  تماس حاصل کنید و به این  www.wrapsnet.org   ویب سایت مراجعه کنید

# # #

*یادداشت: افغان هایی که برای قراردادیان فرعی و زیرمجموعه های آن کارکرده و یا می کنند، واجد شرایط برنامۀ اولویت 2 (P-2) نیستند، هرچند آن ها می توانند از طریق برنامه اولویت 1 سفارت (درصورتیکه توسط یک کارمند مستقیم سفارت معرفی شوند) و یا هم از طریق کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده گان یا یک موسسۀ غیردولتی مشخص،معرفی شده باشند از برنامۀ پذیرش پناهندگان ایالات متحده امریکا (USRAP) مستفید شوند.