ایالات متحده کمک های بشردوستانۀ خود را به افغانستان افزایش می دهد بر مشارکت پایدار مجددا تاکید می کند

ایالات متحده خوشبختانه از مشارکت پایدار با مردم افغانستان برخوردار است. ایالات متحده، حتا پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، در حال تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و دیپلوماتیک خود با این کشور است. ما روابط خود را برای سال های آینده تقویت می بخشیم.

ما خرسندیم که اظهارات اخیر انتونی بلینکن وزیر خارجۀ ایالات متحده، در مورد کمک های بشردوستانه جدید وزارت خارجۀ ایالات متحده و ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحده امریکا در افغانستان (USAID) که بیشتر از 266 میلیون دالر است، میزان کمک های بشردوستانه ایالات متحده را از سال 2002 م به اینسو به افغانستان، نزدیک به 3.9 میلیارد دالر رسانده است.

سفارت امریكا در كابل همچنان به عنوان  دوست جدی دولت و مردم افغانستان است و طی دو دهه با کمک هایی در زمینه های مختلف از جمله ارایۀ کمک های بشردوستانه و همچنان همکاری در انواع پروژه های مشاركتی در راستای زیرساخت ها، جنسیت، آموزش، زراعت، صحت، امنیت، دموکراسی، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با فساد، سهم گرفته است.

این کمک های بشری ایالات متحده و شریکان بین المللی ما در راستای برآورده شدن نیازمندی های تقریبا 18 میلیون افغان است که از ناحیۀ فقر، گرسنگی، گسترش کووید 19 و بیجاشده گی رنج می برند. این کمک های جدید مصئونیت زنده گی، سرپناه، فرصت های معیشتی، مراقبت های حیاتی صحی، کمک های اضطراری غذایی، آب، خدمات صحی را برای مردم افغانستان فراهم می کند و به نیازهای ناشی از بیماری همه گیر کووید 19 پاسخ می دهد.

ما به پناهجویان افغان، بیجاشده گان و سایر جوامع آسیب پذیر کمک های گستردۀ بشردوستانه مبتنی بر نیازمندی های آنان ارائه می کنیم و از همسایه گان افغانستان و جامعۀ بین المللی می خواهیم که آنان نیز چنین کاری را انجام دهند. ما از کشورهای همسایه می خواهیم مرزهای خود را به روی کسانی که به دنبال حمایت بین المللی اند، باز نگه دارند. هدف ما یک افغانستان صلح آمیز و پایدار است که افغان ها شایسته آن اند.