ایالات متحده در کنفرانس سال 2020 برای یک افغانستان امن، دموکراتیک و خودکفا بر تعهداتش تاکید کرد

ایالات متحده در کنفرانس سال 2020 برای یک افغانستان امن، دموکراتیک و خودکفا بر تعهداتش تاکید کرد.
ایالات متحده به تاریخ 23 و 24 نومبر در کنفرانس 2020 افغانستان، ششمین کانفرانس چهار ساله برای هماهنگی کمک های توسعه بین المللی برای افغانستان، اشتراک ورزید. این کنفرانس توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دولت فنلند و دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به شکل آنلاین میزبانی گردید. در این کنفرانس ، ایالات متحده بر تعهد خویش به یک افغانستان امن، با ثبات، دموکراتیک و خود کفا که در با خود و همسایه گانش در صلح باشد، بر تعهداتش تاکید ورزیده و روی موارد زیر را اعلام داشت:
• ایالات متحده اعلام نمود که طی سال 2021 م به افغانستان در حدود 600 میلیون دالر کمک ملکی خواهد داشت. ما خرسند هستیم از اینکه امروز در ارتباط ارائۀ 300 میلیون دالر کمک ملکی به افغانستان تعهد کردیم؛ در حالی که ارایۀ 300 میلیون دالر کمک باقیمانده به پیشرفت ها در روند صلح مرتبط خواهد بود. بعد از سال 2021 م کمک های آینده به این کشور، به گونۀ مقایسوی برنامه ریزی شده است؛ به شرطی که دولت افغانستان در راستای شفافیت، پاسخگویی و همچنان پروسۀ صلح دارای پیشرفت های ملموسی وجود داشته باشد.
• ایالات متحده به حمایتش از مذاکرات صلح دوام می دهد. تمام طرف ها باید از این فرصت تاریخی به منظور استقرار صلح استفاده کنند و به کاهش سطح خشونت ها که منجر به موفقیت مذاکرات صلح گردد، متعهد باشند.
• ما افغانستان را تشویق می کنیم تا صلح، امنیت، حمایت از حقوق زنان و دختران، و همچنان اصلاحات اقتصادی مورد نیاز، به ویژه مبارزه با فساد را جهت رسیدن به ثبات و خود کفایی، در اولویت خود قرار دهد.
• به منظور پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در افغانستان، توسعۀ حقوق زنان یک امر حیاتی است. ایالات متحده و سایر کمک کننده گان در این راستا هماهنگ و همصدا اند که کمک های آینده به افغانستان وابسته اقدامات دولت این کشور در راستای حمایت و حفظ حقوق بشری همه شهروندان افغانستان به ویژه زنان، دختران، اقلیت های مذهبی و قومی می باشد.
• این کمک ملکی تعهد شدۀ امروزی، جدا از کمک سالانۀ 4.3 میلیارد دالری ایالات متحده در بخش امنیتی با افغانستان است.
• علاوه از کمک های ملکی که طی کنفرانس های چهارساله از سوی ایالات متحده تعهد شده است، این کشور از سال 2002 بیشتر از 3.6 میلیارد دالر کمک بشری به افغانستان و منطقه ارایه نموده است. ایالات متحده در جریان سال مالی 2020 م. بیشتر از 277 میلیون دالر کمک بشری به افغانستان فراهم کرده که در راستای تهیۀ مواد فوری غذایی، صحت، حمایت بشری، مسکن، آب، خدمات حفظ الصحه به خانواده آسیب پذیر افغان که در نتیجۀ جنگ و حوادث طبیعی آسیب دیده بودند، به مصرف رسیده است. این کمک ها همچنان بیجاشده گان داخلی، عودت کننده گان و جوامع میزبان را نیز تحت پوشش قرار داده است.
• ایالات متحده به عنوان بخشی از واکنش جهانی در برابر بیماری همه گیری کووید 19، افزون بر 100 دستگاه تنفسی 39 میلیون دالر کمک های بشری و صحی را به وزارت صحت عامۀ افغانستان نموده است. این کمک ها، نمایانگر حمایت قابل توجه امریکا از افغانستان است.
دستاوردهای افغانستان از سال 2001 بدینسو
افغانستان بیشتر از همه با چالش های امنیتی رو به رو بوده و بهای جنگ را در این کشور تا حد زیادی مردم افغانستن پرداخته است. اما به دلیل عزم راسخ مردم این کشور، این یک واقعیت غیرقابل انکار است که امروز زنان و مردان افغان، در مقایسه با دو دهۀ گذشته، از صحت، آموزش، پیشرفت خوب و آزادی های گسترده برخوردار استند. ایالات متحده به کمک هایی که ما و شرکای اهدا کننده ما برای کمک به این پیشرفت تاریخی انجام داده ایم ، از جمله در زمینه های زیر، افتخار می کند:
• سطح دسترسی میلیون ها افغان به ویژه زنان و کودکان به تعلیم بهبود یافته است. در طی 19 سال گذشته در اثر کمک های ایالات متحده و سایر کمک کننده گان بین المللی کیفیت تعلیمات ابتدایی و عالی و دسترسی به آن، به طور بی سابقه یی بهبود یافته و این امر، نسلی از زنان افغان را بر این قادر ساخت، تا تحصیل کنند. در حال حاضر بیشتر از 9 میلیون طفل به مکتب می روند که 3.5 میلیون آنها را دختران تشکیل می دهد و بیشتر از 100,000 زن افغان در موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی مصروف فراگیری تحصیلات عالی استند. از جملۀ متعلمان شامل در دورۀ ابتدایی 40 درصد آنان را دختران تشکیل می دهد و امروز بیشتر از هر زمان دیگر، زنان بسیاری به عنوان سفیر، اعضای کابینه، اعضای پارلمان و اعضای نیروهای امنیتی مصروف انجام وظیفه می باشند.
• از سال 2002 به اینسو، سطح اوسط امید به زنده گی در میان زنان افغان از 47 سالگی به 60 سالگی افزایش و میزان مرگ و میر نوزادان و مادران به نصف کاهش یافته است. بخشی از پیشرفت ها ناشی از کمک های ایالات متحده و سایر کمک کننده گان بین المللی به این کشور می باشد. همچنان افزایش شمار قابله ها و سایر کارمندان صحی، کلیدی برای دستیابی به این پیشرفت ها بوده است.
• اقتصاد افغانستان از سال 2001 بدینسو به طور بی سابقه رشد، توسعه و مدیریت اقتصادهای کلان را تجربه کرده است. کمک های ایالات متحده متمرکز بر سکتور خصوصی، رشد اقتصاد صادرات محور از ایجاد صدها هزار فرصت کاری، بهبود معیشت زارعان و افغان ها در سراسر کشور، انکشاف بازارهای صادراتی افغانستان و ادغام اقتصادی منطقه یی پیشرفت، حمایت کرده است. این کشور، بازارهای صادرات افغانستان را توسعه داده و ادغام اقتصادی منطقه یی پیشرفته را انکشاف داده است. ایالات متحده از سال 2006 بدینسو، در راستای فروش محصولات زراعتی این کشور، 845 میلیون دالر عاید را تسهیل کرده است و از طریق سیستم آبیاری مناسب 540000 هکتار زمین را برای محصولات باکیفیت فراهم ساخته است. برنامه های انکشاف کاروبار ما در شش کشور، متشبثین افغان به ویژه زنان متشبث افغان را نیز شامل می گردد.
• در نتیجۀ کمک ها و آموزش های ایالات متحده ادارات عدلی افغانستان – ستره محکمه، لوی سارنوالی و وزارت عدلیه – طبق قانون بنیادهای حاکمیت قانون را ایجاد کرده، امور محکمه را انجام داده، مجرمین را محاکمه نموده و به دفاع موکلین پرداخته است. دولت افغانستان به حمایت و کمک ما، سیستم اصلاحی افغانستان را بهبود بخشیده و در 34 ولایت به منظور مبارزه با خشونت در برابر زنان، واحدهای ویژه را ایجاد کرده و در سطح محکومیت جرایم خشونت های خانواده گی به طور قابل ملاحظه افزایش به عمل آورده است.
• برنامه های کمکی ایالات متحد در راستای رسیده گی به تولید و تجارت غیرقانونی مواد مخدر و سایر مواد نشه آور، معیشت های بدیل را معرفی کرده و برنامه های تداوی و ریکوری افراد معتاد به مواد مخدر را، توسعه بخشیده است.
• حمایت ما از برنامۀ ماین پاکی، در میزان خطرات ماین های زمینی و مواد منفجر ناشده کاهش به عمل آورده است.
• ایالات متحده از سال 2001 با ادارات رسانه یی افغانستان و همچنان آموزش خبرنگاران، کمک های چشمگیری کرده است. توسعه و انکشاف رسانه های قدرتمند، آزاد و مستقل، در جریان 19 سال گذشته دستاورد بزرگی بوده که این امر بنوبه خود در راستای تحقق و تضمین دموکراسی، پاسخگویی و شفافیت یک دستاورد مهم شمرده می شود. ایالات متحده به حمایت هایش از رسانه های آزاد و خبرنگارانی ادامه می دهد که جان های شان را با خطر
مواجه می سازند، تا به مردم اطلاع رسانی کنند.