ایالات متحده امریکا از پیشرفت اساسی در مذاکرات صلح افغانستان استقبال می کند

مایکل آر. پمپئو وزیر امور خارجه

2 دسمبر 2020

ایالات متحده از توافق روی طرزالغمل کاری که امروز توسط تیم های مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان اعلام گردید، استقبال می کند. این توافق بیانگر پیشرفت مهمی در مذاکرات صلح افغانستان که از تاریخ 12 سپتمبر 2020 م بدینسو جریان دارد، می باشد.
این توافق قوانین و پروسیجر های را که دو طرف از زمان آغاز گفتگو ها در مورد آن بحث و گفتگو کرده اند، تدوین می نماید. تیم های مذاکره کننده تصامیم مهمی را جهت دستیابی به یک نقشه راه سیاسی و آتش بس جامع و همه شمول ، اتخاذ نمودند.
ما پشتکار و تمایل به یافتن نکات مشترک را به هر دو طرف مذاکرات تبریک می گوییم. این دستاورد نشان می دهد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در امر فایق آمدن بر اختلافات و مقابله با موضوعات دشوار و چالش برنگیز جدی، استند. چیزیکه در این توافق بدست آمده امیدواری ها را در امر رسیدن به یک توافق سیاسی که بتواند جنگ چهل ساله را پایان بخشد، بوجود می آورد. ایالات متحده ازنقش قطر به عنوان میزبان و تسهیل کنندۀ این مذاکرات تشکر و ابراز امتنان می کند.
مردم افغانستان بیش از هرچیزی دیگر خواهان پیشرفت سریع جهت دستیابی به یک نقشه راه سیاسی و آتش بس دائمی، هستند. ایالات متحده و جامعه جهانی جهت رسیدن به این هدف، از روند مذاکرات صلح حمایت خواهند کرد. با آغاز گفتگوها در مورد نقشۀ راه سیاسی و آتش بس دائمی، ما همچنان با هردو طرف در امر کاهش خشونت ها و رسیدن به آتش بس، با جدیت کار خواهیم کرد.