ایالات متحده امریكا روند کمک های بشردوستانه و صحی جهان را در راستای مقابله با ویروس همه گیری کووید – 19 (کرونا)، رهبری می کند

ایالات متحده امریكا روند کمک های بشردوستانه و صحی جهان را در راستای مقابله با ویروس همه گیری کووید – 19 (کرونا)، رهبری می کند. ما در حال بسیج همه منابع لازم جهت پاسخ سریع به این ویروس، هم در داخل و هم خارج از کشور هستیم. به عنوان بخشی از این پاسخ جامع و سخاوتمندانۀ ایالات متحده، وزارت امور خارجه و ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAD) افزون بر بودجه یی که ما از قبل برای سازمان های چندجانبه چون سازمان صحی جهان و یونیسف در نظرگرفته ایم، سرمایه گذاری اولیۀ نزدیک به 274 میلیون دالر کمک های اضطراری صحی و بشردوستانه را جهت کمک به کشورهای نیازمند نیز ارائه می کند.

این مجموعه تا امروز شامل نزدیک به 100 میلیون دالر کمک اضطراری صحی از صندوق ذخیرۀ اضطراری صحی جهانی ادارۀ همکاری های انکشافی ایالات متحده و 110 میلیون دالر کمک های بشردوستانه از حساب بین المللی کمک به حوادث ادارۀ همکاری های انکشافی ایالات متحده امریکا یا USAID است، تا به بیشتر از 64 کشور جهان که با بیشترین خطر این ویروس همه گیر جهانی مواجه اند، فراهم شود. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از طریق اداره جمعیت، پناهندگان و مهاجرت وزارت امور خارجه ، به مقدار 64 میلیون دالر کمک را دریافت خواهد کرد تا به رفع تهدیدات ناشی از ویروس کوید – 19  در شرایط  بحرانی بشردوستانۀ موجود برای برخی از آسیب پذیرترین مردم جهان، کمک شود.

اداره های دولتی ایالات متحده امریکا در تلاش اند، تا کمک های خارجی را بر اساس هماهنگی و ظرفیت تأثیر آن در اولویت قرار دهند. با توجه به بودجۀ جدید امروز، ایالات متحده تقریباً 5 میلیون دالر کمک های صحی و بشردوستانه را به افغانستان ارائه می کند، تا از تشخیص و معالجه ویروس کووید – 19  برای بیجاشده گان داخلی (IDP) حمایت صورت گیرد. علاوه بر این، ایالات متحده همچنین برای حمایت از برنامۀ واکنش اضطراری سازمان صحی جهان (WHO) در برابر ویروس کوید – 19، 10 میلیون دالر از منابع موجود اختصاص می دهد. این حمایت شامل نظارت، بهبود لابراتوارها، مدیریت موارد پیشگیری و کنترول عفونت، مشارکت جامعه و کمک های تخنیکی به دولت افغانستان خواهد بود.

برای دریافت لست کامل از کمک ها به سطح منطقه و کشور، به آدرس (خبرنامۀ DOS) مراجعه کنید.

https://www.state.gov/the-united-states-is-leading-the-humanitarian-and-health-assistance-response-to-covid-19/