اعلان قرارداد جدید 40 میلیون دالر امریکایی (USAID) با (UNICEF) برای افزایش فرصت های تعلیم و تربیه دختران و پسران در افغانستان

اداره USAID و اداره UNICEF قرارداد 40 میلیون دالر امریکایی را از بهر افزایش حمایت بین المللی از اطفال به ویژه دختران نوجوان افغان در عرصه کسب حق تعلیم و تربیه شان امضا نمودند. این جدیدترین کمک اداره USAID در بخش سکتور معارف افغانستان بوده که پس از اعلان ماه مارچ طالبان که مکاتب دخترانۀ بالاتر از صنف ششم را مسدود ساخت صورت میگیرد.

با استفاده از پول را که اداره USAID از طریق این قرارداد تهیه مینماید، اداره UNICEF منابع لازم را برای ارائه کمک های نهایت ضروری نقدی به صدها هزار افغان نیازمند جهت ارسال اطفال شان به مکتب در دست خواهد داشت که در غیر آن امکان دارد اطفال آنها به دلیل بحران های جاری بشری، اقتصادی و سیاسی از مکتب باز مانده و یا آن را ترک کنند. این کمک، ادامه همکاری های اداره USAID با مردم افغانستان و اداره UNICEF بوده و تأمین مینماید که دانش آموزان امکانات لازم را برای آموزش مهارت های اساسی همچو خواندن، نوشتن و ریاضی در اختیار داشته باشند.

در جریان 20 سال گذشته، اداره USAID بطور مستقیم در عرصه ایجاد، گسترش و کیفیت بهتر نظام تعلیم و تربیه افغانستان کمک نموده است. پس از تسلط طالبان بر قدرت در اگست 2021، حق دسترسی به آموزش مصئون، با کیفیت و مناسب برای بسیاری از افغانان بشمول 1.1 میلیون دختر نوجوان که قبل از آن در مکاتب ثانوی حضور داشتند وجود و حقیقت ندارد. با حمایت قوی از سکتور تعلیم و تربیه افغانستان که ممکن است شامل آموزش آموزگاران طبقه اناث، تهیه کتب درسی و کمک مستقیم با خانواده های دارای دختران نوجوان و واجد سن مکتب رفتن شود، هدف اداره USAID ایجاد شرایط لازم برای حفظ آموزگاران اناث با مهارت و همچنان  تأمین آموزش دختران در سطوح ابتدایی و ثانوی میباشد.

امضای این قرارداد، مساعدت کلی اداره USAID با معارف را در راستای دوام آموزش اکادمیک، دسترسی به فرصت های تعلیمی و تربیتی به ویژه برای زنان و دختران، و تأمین مصئونیت و سعادت آموزگاران و دانش آموزان در افغانستان ارتقا می دهد.