اعلان فرصت های تمویل بودجه

بخش امور عامۀ (PAS) سفارت امریكا در كابل در حال حاضر در پاسخ به شش فرصت تمویل بودجه مندرج ویب سایت و grants.gov سفارت، پروپوزل ها را می پذیرد. لطفاً برای دریافت معلومات کامل در مورد این فرصت های مالی به ویب سایت های زیر مراجعه کنید.

: www.grant.gov or https://af.usembassy.gov/embassy/kabul/sections-offices/pdprp/

  1. حفاظت و تقویت میراث های متنوع فرهنگی افغانستان: این پروژه با افزایش آگاهی از غنا و تنوع میراث ملی، به دنبال حفظ و تقویت میراث های متنوع فرهنگی افغانستان است. این پروژه ها می توانند، شامل میراث های باشند كه به عنوان پدیده های “ناملموس” مانند صنایع دستی سنتی، موسیقی و سنت های ادبی یا میراث های “ملموس” مانند آبدات، بناها، ساحات، آثار تاریخی و مجموعه های موزیم، تعریف شده است.
  2. افزایش دسترسی دختران به ورزش: این پروژه، کمک مالی در مورد افزایش سطح مشارکت دختران در ورزش و روی آماده گی و تمرینات جسمانی آنان در افغانستان تمرکز دارد. دریافت کننده باید با جوامع محلی و یا مکاتب به گونۀ مشترک کار کند، تا یک فضای بیرونی مصئون و امن را برای دختران ایجاد نماید، تا این امر بتواند، در فعالیت هایی مانند تیم های محلی ورزشی، کراس کنتری ماراتون (cross-country marathons) و رویداد های ورزشی بین منطقه یی به جوانان کمک کند، تا آنان توانایی کار در تیم را بدست آورده و اعتماد به نفس رهبری را نیز کسب کنند.
  3. مدیریت شبکۀ فارغ التحصیلان برنامۀ دیپلوماسی عامه ایالات متحده: این پروژه هماهنگی را تسهیل می کند، تا فارغ التحصیلان بتوانند نقش فعالی در انکشاف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افغانستان داشته باشند. این امر شامل ایجاد و مدیریت یک برنامۀ قوی از رویدادهای شبکه یی، ورکشاپ های آموزش های مسلکی، گفتگوهای فرا مرزی، پروژه های مشارکت جامعه و برنامه های رهنمودی و همچنان مدیریت یک برنامۀ کمک به هزینۀ فارغ التحصیلان است.
  4. هنر و کنشگری: این پروژه از نهادهای متمرکز بر هنر یا سازمان های غیردولتی حمایت می کند که با هنرمندان همکاری دارند، تا پیام های اصلی مربوط به صلح، مصالحه و احترام به حقوق شهروندان افغان را که از هنر به عنوان یک وسیله استفاده می کنند، بیان کند. پیوند دهی این پیام های کلیدی با هنرهای تجسمی – متوسط، موسیقی، درامه (تیاتر) یا فیلم به سازمانهای جامعه کمک می کند، تا با روش های جدید ارتباط برقرار کنند، تا باشد که تغییرات مثبت ایجاد شود.
  5. پروژه خبرنگاری صلح: این توافقنامۀ همکاری از تلاش های فعلی صلح و مصالحه از طریق 1) تقویت ظرفیت بررسی واقعیت رسانه ها، 2) بهبود گزارش دهی صلح و اطلاع رسانی عمومی پیرامون روند صلح و 3) تقویت نهاد های رسانه یی به سطح ولایات،حمایت خواهد کرد.
  6. پروژۀ وحدت ملی: هدف این پروژه تمویل بودجۀ فعالیت های حضوری و مجازی عامه است كه روند صلح و مصالحۀ افغانستان را تقویت می بخشد. این امر شهروندان افغانستان را در برهه یی حساس تاریخی شان و با پیش بینی توافق صلح میان دولت افغانستان و طالبان، بسیج خواهد کرد. این کارزار هویت ملی افغان ها و ارزش های مشترک آنان را جشن خواهد گرفت. برای تقویت حس هویت مشترک افغان ها، این پروژه شامل همه گروه ها، افراد، قبایل، جمعیت ها و قومیت ها خواهد بود.