اعلان تعهد 30 میلیون دالری ایالات متحده برای پیشرفت حقوق زنان و دختران در افغانستان

امروز ایالات متحده از طریق اداره USAID تعهد 30 میلیون دالر امریکایی را برای حمایت از برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان در افغانستان اعلان نمود. این وجوه از طریق اداره UN-Women برنامه ریزی میشود.

برنامه “خدمات ضروری برای توانمند سازی زنان و دختران افغان” دسترسی زنان و دختران را به خدمات محافظت اجتماعی افزایش میدهد؛ منابع لازم برای نهادهای جامعه مدنی زنانه که در راستای پیشرفت حقوق زنان در افغانستان فعالیت میکنند را ارائه و از آنها حمایت میکند؛ و توان اقتصادی زنان را از طریق ارائه آموزش مهارت ها و انکشاف تجارت به آنها، و حمایت  از تشبثات شان ارتقا می بخشد.

طالبان اساسیترین حقوق زنان و دختران افغان را به شدت محدود ساخته اند. تعداد زیاد از زنان و دختران به حکم طالبان خانه نشین شده اند. به استثنای کار در بخش های مشخص مانند صحت در سایر موارد به زنان اجازه کار داده نشده است. در اکثر ولایات دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نیافته و محصلین طبقه اناث پوهنتون ها با آزار و اذیت قابل ملاحظه مواجه میباشند. در کل خشونت علیه زنان و دختران افزایش یافته است. طالبان مدافعین حقوق بشر و خبرنگاران را مورد هدف و تهدید قرار داده و محیط برای فعالیت آزاد و مستقل نهادهای جامعه مدنی زنانه را بطور فزاینده محصور کرده اند.

این کمک مالی اداره USAID تعهد حکومت ایالات متحده را به ایستادگی در کنار زنان و دختران افغان در مبارزه آنها برای استفاده از حقوق و فرصت های بشری شان تأیید مینماید. کمک مذکور زمینه حمایت مستقیم از نهادهای جامعه مدنی زنانه را بعنوان پایه اساسی پیشرفت حقوق زنان طی چند دهۀ اخیر در افغانستان مساعد میسازد. این تعهد مالی با اداره UN-Women دسترسی زنان و دختران آسیب پذیر را به مراکز اجتماعی که از جانب زنان رهبری میشوند و مساعدت حقوقی، مراقبت صحی، حمایت روانی-اجتماعی، مشاوره، و آموزش مسلکی را ارائه میکنند فراهم میسازد. وجوه مورد نظر همچنان زمینه را برای اداره UN-Women میسر میسازد که به نیازهای معیشتی فوری زنان افغان رسیدگی نموده و آنها را کمک نماید تا از طریق مشارکت با سکتور خصوصی امنیت عایداتی خویش را تأمین نمایند. مشارکت زنان با سکتور خصوصی باعث اشتغال زایی شده و زنان افغان را در راه اندازی و بازسازی تجارت های خرد، کوچک و متوسط کمک میکند.