اعلام کمک های بیشتر بشر دوستانه ایالات متحده برای مردم افغانستان

ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده

ایالات متحده  امروز در جریان برگزاری نشست تعهدات سطح عالی اعلام  نمود که  این کشور برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان حدود ۲.۴ میلیون دالر کمک های بشری دیگر را به مردم افغاننستان کمک مینماید، که با این بستۀ مالی  از ماه اگست ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون،  مجموعه این کمک ها به بیشتر از ۷۲۰ میلیون دالر میرسد.

به ادامه تعهدات ایالات متحده، برای مردم افغانستان این بودجه جدید شامل نزدیک به ۱۳۴ میلیون دالر میباشد که از سوی وزارت امور خارجه تمویل میگردد و بیش از ۷۰ میلیون دالر دیگر آن را  اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده می پردازد. ایالات متحده از تعهدات سایر کشورهای اهدا کننده استقبال نمود و ضمنآ از آلمان، قطر، بریتانیا و دفتر همآهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد ( UNOCHA) برای میزبانی مشترک این نشست مهم ،  قددردانی کرد.

این کمک ایالات متحده در حمایت برای گسترش همکاری های بشردوستانه در افغانستان و کشور های همسایه خواهد بود که از طریق نهاد های بشردوستانه مستقل، از جمله کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) ، سازمان بین المللی مهاجرت( IOM)، صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) و صندوق وجهی ملل متجد برای اطفال ( UNICEF) به مصروف میرسد. این بودجه در چوکات طرح کمک های بشردوستانه سال ۲۰۲۲ برای افغانستان و برنامه پاسخگویی منطقوی وضعیت پناهندگانِ افغانستان – سال ۲۰۲۲ گنجانیده شده است.

این بودجه شامل  فراهم نمودن کمک های پول نقد اضطراری، سرپناه، مراقبت تروماو یا اختلالات روحی، خدمات حیاتی صحی، آب، خدمات حفظ الصحه، مصونیت و ارایه خدمات  علیه خشنونت مبتنی بر جنسیت، کمک های چندین سکتوری، خدمات ادغام مجدد برای افراد بیجا شدگان داخلی و عودت شدگان در افغانستان و پناهجویان در کشور های همسایه میباشد.

ایالات متحده در حمایت از فراهم نمودن نیازمندی های بشردوستانه برای مردم افغانستان همچو متعهد است، از سوی دیگر ایالات متحده بر رهبری طالبان فشار میآورد تا به تعهدات خویش به حقوق بشرهمه شهروندان افغانستان احترام قایل شوند و به آن پا بند باشند، از جمله حقوق دختران جهت دریافت و ادامه تحصیل.

در صورتیکه طالبان از این تصمیم خویش صرف نظر نکنند ، و به زودی وارد عمل نشوند این اقدام میتواند به شدت مردم افغانستان را، رشد زمینه اقتصاد را وهمچنان اهداف طالبان را برای بهبود بخشیدن روابط شان با جامعه بین المللی  شدیدآ متاثر خواهد ساخت.