اعلامیۀ کنفرانس افغانستان 2020

کنفرانس افغانستان 2020 با اشتراک 66 کشور و 32 سازمان بین المللی در “قصر ملل” مقر سازمان ملل متحد در ژنیو به شکل آنلاین و ریاست مشترک دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری فنلند و سازمان ملل متحد (یوناما) برگزار گردید. این کنفرانس در شرایط فوق العاده، در ختم دورۀ 4 سالۀ دهه تحول و بعد از آغاز گفتگوهای صلح افغانستان و همزمان با شیوع ویروس کووید -19 برگزار گردید. در این کنفرانس، اشتراک کنندگان تعهد درازمدت شان را در حمایت از افغانستان برای استفاده از این فرصت تاریخی در راستای صلح، رفاه و خودکفایی و به منظور ادامۀ تلاش ها به نفع تمامی افغان ها، تجدید کردند. اشتراک کنندگان همچنان تعهد نمودند تا جهت بررسی پیشرفت ها و تعهدات، اجلاس مقامات بلند رتبه را در سال 2021 م و جلسۀ وزراء را در سال 2022 م برگزار نمایند.
1. ما، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان ( که بعد از این، حکومت افغانستان نامیده می شود) و جامعۀ جهانی همراه با سایر شرکا تعهد خود را برای ایجاد یک فرایند مشارکت جدید در راستای تقویت افغانستان آزاد، متحد، مردم سالار و صلح آمیز و قراردادن کشور در مسیر شگوفایی و خودکفایی برای تامین منافع همه افغان ها، اعلام می کنیم. برمبنای این همکاری، ما از سند دوم چارچوب صلح و انکشاف افغانستان و سند چارچوب مشارکت افغانستان استقبال می کنیم و در چارچوب حساب دهی متقابل متعهد می شویم تا از تلاش های مردم افغانستان جهت رسیدن به نتایج واضح و قابل قبول در بخش برقراری صلح، دولت سازی و ایجاد بازار، حمایت کنیم.
2. ما پیشنهاد های گسترده و صادقانۀ مردم افغانستان را برای رسیدن به صلح پایدار و ختم جنگ درک نموده و می پذیریم که صلح پایدار تنها از طریق پروسۀ صلح به رهبری و مالکیت افغان ها که حمایت بین المللی را به همراه داشته باشد امکان پذیر است. ما خواهان حمایت همه جانبه و جدی تمام جوانب جهت رسیدن به صلح و ثبات پایدار در افغانستان استیم.
3. با توسل به قطعنامۀ شماره 2513 شورای امنیت سازمان ملل؛ ما از آغاز گفتگو های صلح افغانستان در 12 سپتمبر 2020 م به هدف رسیدن به یک راه حل سیاسی دایمی و جامع، استقبال می کنیم. ما تاکید داریم که کلیدی برای اخراج فراد از لست سیاه، قطعنامۀ 1988 سال 2011 شورای امنیت به شمار می رود.
4. ما خواهان یک روند صلح جامع و معنادار با مشارکت زنان، جوانان و گروه های نژادی، مذهبی و سایر اقلیت ها استیم. ما تایید می کنیم که هرگونه توافق سیاسی باید از حقوق همه افغان ها از جمله زنان، جوانان و اقلیت ها حفاظت کند. همچنان باید به آرزوهای دیرینۀ افغان ها برای رسیدن به صلح و رفاه پایدار احترام بگذارد و خواسته های همیشگی افغان ها را برا حفظ دست آوردها در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انکشافی که از سال 2001 تا کنون به دست آمده اند، به شمول پایبندی به حاککمیت قانون، احتارم به تعهدات بین المللی افغانستان و تقویت حکوتداری همه شمول و پاسخگو، در نظر داشته باشد.
5. ما بر اهمیت تلاش های دولت افغانستان که جامعۀ جهانی نیز از آن حمایت می کند، به منظور ایجاد افغانستان واحد، مستقل، صلح آمیز و دموکراتیک، تاکید می کنیم. در این بخش، ما نقش معنادار جامعۀ مدنی، به شمول رسانه های مستقل را حایز اهمیت می دانیم. ضمن احترام به حق تصمیم گیری مستقلانۀ مردم افغانستان در مورد ماهیت راه حل سیاسی آینده، تاکید می کنیم که نتیجۀ کار، قسمیکه در پاراگراف 4 ذکر گردیده است در شکل گیری حمایت و کمک آیندۀ بین المللی نقش اساسی دارد.
6. ما تاکید می کنیم که کمک های انکشافی بین المللی و همکاری های جنوب با جنوب برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی افغانستان از اهمیت به سزایی برخوردار است. ما از جامعۀ جهانی می خواهیم تا به حمایت های مالی شان از افغانستان به هدف کمک به مردم افغانستان جهت رسیدن به صلح، بازسازی و توسعه در آینده نزدیک، دادمه دهند.
7. ما می پذیریم که امنیت و ثبات برای توسعۀ پایدار از همیت بسزایی برخودار هستند. ما عمیقا نگران تداوم سطح بالای خشونت و شرایط امنیتی در افغانستان، به خصوص شمار تلفات غیرنظامیان استیم؛ و خواستار برقراری آتش بس عاجل و فراگیر و احترام کامل به قوانین بشردوستانۀ بین المللی می باشیم.
8. ما همچنان از تهدید ترورسیم برای افغانستان و منطقه عمیقا نگران بوده و از ادامۀ حضور داعش، القاعده و سایر سازمان های تروریستی بین المللی و گروه های وابسته به آنها در افغانستان به صورت جدی ابراز نگرانی می کنیم. ما هرگونه فعالیت ها و حملات تروریستان را با شدید ترین الفاظ محکوم نموده و بر اهمیت این موضوع تاکید می کنیم که خاک افغانستان نباید از سوی داعش، القاعده یا سایر گروه های تروریستی بین المللی برای تهدید یا حمله بر سایر کشورها استفاده شود؛ و طالبان یا هر نهاد، گروه و فرد دیگر افغان، نباید از تروریستانی فعال در قلمرو کشورهای دیگر حمایت کنند.
9. ما بر اهمیت حمایت از دولت افغانستان در امر ایجاد و ارتقای ظرفیت ها، به ویژه ارتقای ظرفیت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به شمول پولیس ملی این کشور، به منظور تامین امنیت و مبارزه با تروریسم، تاکید می کنیم.
10. ما بر نقش مهم و تعهد دراز مدت سازمان ملل متحد در تقویت صلح و ثبات در افغانستان تاکید نموده و از تلاش های جاری دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در اجرای وظایف آن استقبال می کنیم.
11. با روحیۀ مسئولیت پذیری متقابل، بر اهمیت اقدامات دولت افغانستان و تعهد جامعۀ جهانی برای حمایت از تلاش های دولت در انجام تعهدات خود در راستای بهبود حکومتداری و حاکمیت قانون به شمول عدالت انتقالی منحیث یکی از مولفه های اساسی پروسۀ صلح جاری؛ مصرف بودجه و مبارزه با فساد در سراسر کشور، تاکید می نماییم.
12. ما بر اهمیت همکاری های منطقه یی با هدف گسترش ثبات و صلح و همچنان کمک به افغانستان در استفاده از موقعیت منحصر به فرد جیوپلتیکی و جغرافیایی آن به عنوان پل زمینی برای رشد و ارتقای همکاری و اتصال منطقه یی بر مبنای مشارکت و همگرایی، و نیز بر تداوم گفتگوها و همکاری ها به منظور تقویت اهداف مشترک توسعۀ اقتصادی در منطقه، تاکید می کنیم.
13. ما نگرانی عمیق خود را در مورد کشت، تولید، تجارت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان که تهدید جدی را متوجه صلح و ثبات منطقه و فراتر از آن می سازد، ابراز داشته و از دولت افغانستان و جامعۀ بین المللی خواهانیم تا تلاش های شان را برای مبارزه علیه این تهدید از طریق همکاری بین المللی، منطقه یی و درون منطقه یی، افزایش دهند.
14. ما توسعۀ اقتصادی افغانستان را که با حمایت جامعۀ جهانی به ویژه از طریق صندوق وجهی بازسازی افغانستان در سال های پسین بدست آمده است، تایید می کنیم. همچنان نقش اساسی سکتور خصوصی، درامدزایی و فضای مناسب برای سرمایه گذاری را که شامل مشارکت زنان نیز می شود، حایز اهمیت می دانیم. ما بر نیاز تجدید قوا در اجرای اصلاحات اقتصادی تاکید نموده و متعهد می شویم که پشتیبانی و کمک طولانی مدت خود را به مردم افغانستان در امر رسیدن به اهداف توسعۀ پایدار، تجدید کنیم.
15. ما از جوانب ذیدخل می خواهیم تا در راستای تسهیل بازگشت داوطلبانه، آبرومندانه، مصئون و دوامدار مهاجرین افغان و ادغام و احیای مجدد آنها از نزدیک همکاری نمایند؛ و از کشورهای منطقه، به ویژه پاکستان و جمهوری اسلامی ایران، که به میزبانی شان از مهاجرین افغان هنوزهم ادامه می دهند، قدردانی می کنیم.
16. ما همچنان از دولت افغانستان، همکاران بین المللی و کشورهای همسایه می خواهیم تا از طریق تقویت همکاری ها و اتخاذ اقدامات مشترک علیه شبکه های قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین، از مهاجرت های غیر قانونی، جلوگیری کنند.
17. ما به ضرورت ادامۀ کمک های بشردوستانه در آیندۀ قابل پیش بینی خبر داریم و از همین روی خواهان تضمین دسترسی و فعالیت آزادانۀ دست اندرکاران فعالیت های بشری با رعایت اصول بشردوستانه، در سراسر کشور می باشیم.
18. ما به چالش های عمدۀ ناشی از ویروس کووید-19 و تغییرات و اثرات آن بر افغانستان و سلامتی شهروندان آن، به ویژه زنان، باور داشته و آماده گی دوامدار خویش را برای حمایت از مردم افغانستان در راستا احیای اجتماعی، اقتصادی و محیطی، اعلام می داریم.
19. ما آرزومند برگزاری جلسۀ مقامات ارشد در سال 2021 م و جلسۀ دو سال بعد وزارء در سال 2022 م جهت بررسی پیشرفت افغانستان با توجه به ختم دهۀ تحول، خواهیم بود.