اعلامیۀ مطبوعاتی راس ویلسون شارژدافیر سفارت ایالات متحده در کابل

عصر بخیر. به سفارت امریکا خوش آمدید.

خوشحالم که گزارش می دهم، اولین طیارۀ حامل کارمندان محلی نیروهای امریکایی که دیروز از کابل پرواز کرد، تقریبا سه ساعت پیش به ایالات متحده رسید.

همکاران افغان ما و خانواده های آنها طی این پرواز صبح امروز به وقت محلی به فورت لی ایالات ویرجینیا خواهند رسید.

هدف این طرح کاخ سفید حصول اطمینان از انتقال مصئون افغان ها از افغانستان است که در دو دهۀ گذشته برای ایالات متحده کار کرده اند.

شماری زیادی از کارمندان دولت ایالات در وزارت امور خارجه، دفاع، امنیت داخلی، و خدمات صحی و بشری، به علاوۀ افراد مربوط به مأموریت ایالات متحده در کابل، روند انتقال این کارمندان محلی را به ایالات متحده تسهیل می کنند.

من می خواهم به ویژه به نقش مهمی که سرقونسل ما بن اوسلی- نیسمن ، و تیم برجسته وی در این زمینه دارند، اشاره کنم.

در حالی که روند انتقال و جابجایی این کارمندان محلی یک روند جدید است، ولی یک برنامۀ جدید مهاجرت نیست.

تمام این افراد، در چارچوب قوانین موجود در مورد S-I-V ، واجد شرایط بودند و توسط کارمندان بخش قونسلی در اینجا (کابل) اسناد آنان به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و با ایشان مصاحبه شد.

قانون سال 2009 م. حمایت از کارمندان محلی نیروها و موسسات امریکایی در افغانستان،  تعهد کشور ما را به افرادی که در کنار ما خود و خانواده های شان در معرض خطر شخصی زیادی قرار داشتند، روشن می سازد.

بر اساس شرایط این قانون، آن عده شهروندان افغانی که برای دولت ایالات متحده یا به نماینده گی از آن کار کرده اند و به دلیل خدمت به کشور ما، با تهدیدهای مداوم روبرو اند، می توانند به دنبال مهاجرت به ایالات متحده باشند.

با تصویب این قانون دیروز، کنگره این تعهد را تأیید کرد – که ما و دوستان افغان ما از آن سپاسگزاریم.

ما و همکاران ما از ماه ها به اینسو در واشنگتن جهت سرعت بخشیدن تمام موارد و مراحل در مورد پروسۀ SIV  کار کرده ایم.

کارمندان بخش قونسلی ما در کال از اول سال جاری، بیش از 5000 ویزای ویژۀ مهاجرتی را صادر نموده و با هزاران تن را مصاحبه کرده اند – برخی از این مصاحبه شده گان دیروز به ایالات متحده عزیمت کردند.

ما به آن و موفقیت دیروز خود افتخار می کنیم. کارهای بیشتری در پیشرو است تا تعهد امریکا را نسبت به افرادی که به ما متعهد بوده اند، برآورده سازیم.

این تلاش به منظور حمایت از افغان هایی است که جان های شان را در راستای خدمت به ایالات متحده که بخش مهمی از کاری است که ما در اینجا انجام می دهیم، به خطر انداخته اند.

عنصر دوم، همکاری و کمک های امنیتی مداوم و قوی، کمک های اقتصادی و بشری و دیگر برنامه های گسترده یی است که ماموریت ایالات متحده در اینجا انجام می دهد.

سومین کار، ادامۀ کار ما جهت ایجاد یک روند حل و فصل پایه دار و پایان خشونت هایی است که بیشتر از 40 سال در این کشور ادامه دارد.

این مواردی است که مکمل یکدیگر اند- متحده ایالات به افغان هایی متعهد است که برای ما خدمت کرده اند. همچنان متعهد به حمایت قوی از موفقیت نیروهای امنیتی این کشور و سایر نهادها می باشد، و ما بر استقرار صلح و حفظ دستاوردهای این کشور در 20 سال گذشته اصرار داریم.