اعلامیۀ انتونی جی. بلینکن وزیر امور خارجه

کمک غیرنظامی اضافی به افغانستان

رئیس جمهور بایدن موضوع ادامه کمک به افغانستان را پس از خروج نیروهای نظامی امریکا کاملا صریح و واضح بیان کرد. به عنوان بخشی از تعهد ما در راستای سرمایه گذاری و حمایت از مردم افغانستان، ما در حال کار با کنگره هستیم تا نزدیک به 300 میلیون دالر کمک غیر نظامی اضافی را برای افغانستان در سال 2021 م از طریق وزارت امور خارجه و ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده، فراهم کنیم. کمک را که ما در نومبر 2020 م در کنفرانس جینوا اعلام کردیم که قرار بود به طور بالقوه در آینده به دسترس قرار گیرد، جهت نشان دادن حمایت پایدار ما از مردم افغانستان اکنون در دسترس قرار دارد. این بودجه با حفظ دسترسی به خدمات اساسی برای شهروندان افغانستان، در راستای بهبود رشد اقتصادی، مبارزه با فساد و تجارت مواد مخدر، بهبود ارائۀ خدمات صحی و آموزشی، حمایت از توانمندسازی زنان، تقویت دستاوردهای 20 سال گذشته، تقویت میکانیزم های حل منازعه و تقویت جامعۀ مدنی افغانستان و رسانه های آزاد، به مصرف خواهد رسید. هنگامی که ایالات متحده نیروهای خود را بیرون می کند، ما در راستای پیشبرد روند صلح عادلانه و با دوام برای افغانستان و آیندۀ روشن تر برای مردم این افغانستان، از کمک های غیر نظامی و اقتصادی خود استفاده خواهیم کرد.