اعلامیه پیرامون کمک ایالات متحده به افغانستان در مورد کووید 19 و تعلیق فعالیت های ویزه

افغانستان موج سوم شدیدی ویروس  کووید 19 را در سراسر کشور تجربه می کند. ایالات متحده در راستای تلاش جهت اقدام به منظور جلوگیری از گسترش این ویروس و مراقبت از بیماران، با دولت افغانستان و وزارت صحت عامه اعلام همبستگی می کند. ما از شنیدن خبر مرگ افغان های  بسیار عزیز و محترم که اخیراً در نتیجه این ویروس درگذشته اند، ناراحت شده ایم. ما همچنان از فوت یکی از همکاران سفارت خود ناراحت هستیم.

دولت ایالات متحده به تلاش های خود در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کووید 19 در افغانستان و جهان ادامه خواهد داد. ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده در سال گذشته، بیش از 39 میلیون دالر برای کمک مستقیم به افغانستان جهت پاسخگویی به ویروس،90  میلیون دالر کمک انکشافی دیگر مربوط به کووید 19 را از طریق بانک جهانی، برعلاوۀ سایر کمک های ایالات متحده برای حمایت از تلاش های افغانستان جهت مبارزه یا این پاندمی، اهدا کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجۀ ایالات متحده اخیراً بیش از 266 میلیون دالر کمک بشردوستانۀ جدید برای رفع نیازمندی های اشد حدود 18 میلیون افغانی که از ناحیۀ گسترش ویروس  کووید 19، فقر و بیجاشده گی رنج می برند، اعلام کرد و با این کمک، مجموع کمک های بشردوستانۀ امریکا به افغانستان از سال 2002 م نزدیک به 3.9 میلیارد دالر رسید. دفتر امور خارجه، پناهنده گان و مهاجرت وزارت امور خارجۀ ایالات متحده مبلغ 8.3 میلیون دالر اضافی را جهت پاسخ دهی به ویروس کووید 19 فراهم کرده است. ایالات متحده، در اوایل سال جاری، 2 میلیارد دالر را به عنوان بخشی از کمک 4 میلیارد دالری اعلام شده توسط رئیس جمهور بایدن، از طریق ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده به کوواکس پرداخت. علاوه بر این، کاخ سفید اخیراً از استراتیژی ایالات متحده برای تقسیم واکسین جهانی با تخصیص اولیه 25 میلیون دوز، که افغانستان یکی از کشورهای دریافت کننده آن است، رونمایی کرد. به دنبال سرمایه گذاری اضطراری 3.5 میلیارد دالری دولت ایالات متحده در صندوق جهانی برای مبارزه با کووید 19، افغانستان واجد شرایط دریافت حداقل 16 میلیون دالر است..ادارۀ انکشافی بین المللی ایالات متحده در حال سرمایه گذاری 3.7 میلیون دالری برای آموزش داکتران جهت مدیریت موارد شدید در پنج شهر عمده، به منظور اهدای مواد ضروری برای تنفس مصنوعی و ارائۀ کمک های تخنیکی در راستای تطبیق واکسین است. ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده همچنان در نظر دارد 3 میلیون دالر اضافی را برای تهیۀ آکسیجن در چهار شفاخانه یی که دارای امکانات کمتر در این زمینه اند، کمک کند.

در پاسخ به شیوع فعلی ویروس کووید 19، از تاریخ 13 جون، بخش قونسلی سفارت تمام فعالیت های مربوط به ویزه را به حالت تعلیق در می آورد. با کسانی که قرار بود، در روزهای آینده در این زمینه ملاقات صورت گیرد، به محض ازسرگیری فعالیت های ویزه، مستقیماً با آنها تماس برقرار می شود، تا تقسیم اوقات مجدد تنظیم شود. متقاضیان برای برنامه ریزی مجدد نیازی به تماس با سفارت ندارند و نباید به سفارت مراجعه کنند. ما ناراحتی متقاضیان را در این راستا درک می کنیم، و از آن متأسفیم؛ اما به دنبال تلاش جهت محافظت از صحت کارمندان و متقاضیان خود هستیم؛ تا اطمینان حاصل شود که می توانیم از ویزه و سایر خدمات قونسلی به طور کامل حمایت کنیم.