اظهارات ایالات متحده امریکا در کنفرانس 2020 افغانستان

دیوید هیل معاون امور سیاسی وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا : اجازه دهید که در آغاز از دولت فنلند و نمایندۀ ویژه آن آقای تالاس، دولت افغانستان و رییس جمهور غنی، نمایندۀ ویژه سازمان ملل متحد (یوناما) خانم دیبوره لیونز جهت برگزاری این کنفرانس با وجود محدودیت ها به دلیل شیوع بیماری کووید 19، اظهار سپاس و قدردانی نمایم.

ما همچنان به حمایت خود از توافق به دست آمده در دوحه و مذاکرات صلح ادامه می دهیم که برای یک افغانستان متحد، مستقل و دموکراتیک فرصتی را برای ما فراهم می سازد.

هدف مشترک ما این است که در افغانستان صلح تامین شود و همچنان این کشور با همسایه گانش دارای روابط صلح آمیز باشد؛ افغانستان کشوری باشد که در آن حقوق بشری تمام شهروندان مورد حمایت قرار گرفته و بتواند این را تضمین کند که تروریستان دیگر نمی توانند از این خاک خطری را برای امنیت ایالات متحده و متحدین آن، متوجه سازد. این امر، بار نیروهای نظامی امریکا کاهش می دهد، ادغام منطقه یی را تقویت می نماید و با جهان آرام و باثبات کمک می کند.

تصمیم رییس جمهور ترامپ مبنی بر کاهش نیروها در 17 نومبر، به معنای تغییر در سیاست ایالات متحده نیست. امریکا همچنان به مشارکت پایه دار خود با یک افغانستان مستقل، متحد و باثبات متعهد باقی می ماند. ما در تلاش هستیم تا از دستاوردهای 19 سال گذشته حراست و حفاظت نماییم. ما همچنان می خواهیم با پیشرفت به سوی صلح، در فرصت های تاریخی افغانستان افزایش به عمل آوریم.

این کنفرانس فرصتی است تا به طرف های مذاکرات و مردم افغانستان نشان دهد که ما از صلح حمایت می کنیم. ما همچنان انتظار داریم که شاهد کاهش میزان خشونت ها باشیم.

در اینجا می خواهم توجه شما را به پیام ویدیویی وزیر امورخارجۀ ایالات متحده، معطوف نمایم.

پمپئو وزیر امور خارجه: سلام به همه، وزیر پمپئو با شماست.

در آغاز می خواهم، از تمام شرکت کننده گان در این کنفرانس که به منظور حمایت از مردم افغانستان تدویر یافته است، اظهار سپاس و قدردانی نمایم.

این نشست ما در یک لحظۀ تاریخی صورت می گیرد. آغاز مذاکرات افغانستان در دوحه، برای صلح و رفاه یک فرصت بی سابقه و جدیدی را فراهم کرده است.

در عین وقت، افغانستان با چالش های دشوار از جمله گسترش کووید 19 و افزایش سطح خشونت های غیرقابل قبول، مواجه است.

ایالات متحده همچنان به همکاری های دوامدار دار خود با افغانستان و موفقیت این مذاکرات متعهد است.

به این ترتیب، تمام کشورها و سازمان های ما باید به روند حفظ و پیشرفت دستاوردهای به دست آمده 19 سال اخیر، کمک کنند.

این دستاوردها، شامل تعهد افغانستان به حاکمیت قانون و همچنان احترام به تعهدات بین المللی می باشد و نیز حکومتداری همه جانبه، شفاف و پاسخگو را شامل می گردد. به شمول زنان، جوانان و اقلیت ها به احترام حقوق همه افغان ها تاکید می نماییم.

دولت افغانستان، طوریکه مردم افغانستان از آن انتظار دارند، باید در راستای تطبیق عناصر اساسی ثبات و امنیت بنوبۀ خود عمل نماید. من پیرامون یک سلسله مسایل از جمله اصلاحات اقتصادی، به شمول منع مواد مخدر مبارزۀ واقعی با فساد، به شمول آزادی مذهبی احترام به حقوق بشر، محیط پذیرا برای سکتور خصوصی او حرکت به سمت خودکفایی، صحبت می کنم.

من می خواهیم این را روشن سازم که هر گونه انتخاب در مذاکرات صلح، بر دامنۀ کمک های آیندۀ بین المللی تأثیرگذار است.

ایالات متحده با علاقه مندی زیاد، منتظر پیشرفت در بخش هایی است که طی یک سال گذشته از آن یادآوری کرده است.

در اخیر، ایالات متحده از شریکان بین المللی خود – به ویژه کشورهای همسایۀ افغانستان و سایر کشورهای منطقه – انتظار دارد که به منظور یک آیندۀ صلح آمیز، امن و باثبات با این کشور، کمک کنند.

در اینجا همکاری ها و مشارکت های صورت گرفته، در راستای حمایت ما از مردم افغانستان، یک نشانۀ قوی است. می دانم که ما می توانیم با آنان کمک نماییم، تا به نتایجی دست یابند که به بسیار ناامیدی به دنبال آن اند.

بیایید به کار های خوب مان ادامه دهیم.

تشکر

دیوید هیل معاون امور سیاسی وزیر امور خارجه ایالات متحده: من خرسندم که افزون بر آنچه که وزیر پمپو اظهار داشت، گزارش دهم که در دوحه هردو جانب پیشرفت های چشمگیری در روند مداکرات داشته اند: توافق آزمایشی پیرامون راهکار و مقررات باید به مذاکره کننده گان اجازه دهد تا به سمت جلو حرکت کنند و امور تنظیم اجندا را آغاز کنند. اگر رهبران هر دو طرف ارادۀ حرکت به سمت جلو را دارند، این امر آنان را به یک افغانستان مستقل، متحد و صلح آمیز یک گام دیگر نزدیک می سازد؛ افغانستانی که با همسایه گانش دارای روابط صلح آمیز باشد و به حقوق بشری تمام شهروندانش احترام داشته باشد. من از رهبران افغانستان می خواهم که از این فرصت استفاده نمایند.

ما آمادۀ حمایت از افغانستان هستیم، از همین رو، به خاطر برآورده شدن نیازمندی های ملکی این کشور طی سال 2021 در حدود 600 میلیون دالر کمک با این کشور اعلان داشتیم. خرسندم که امروز از این جمله تعهد ارایۀ 300 میلیون دالر را می سپاریم، اما 300 میلیون دالر دیگر، در صورتی فراهم می شود که در روند مذاکرات صلح موفقیت هایی به دست آید. ما با کانگرس کار خواهیم کرد تا جایی که شرایط سیاسی افغانستان اجازه می دهد و انگیزه یی برای اصلاحات معنادار و حرکت مثبت به سوی صلح باشد، در راستای کمک به بخش های ملکی، سطح پایه دار را در نظر گیرند.

ما گزارش های مربوط به تلاش ها جهت به تأخیر انداختن، ایجاد اختلال و خنثی کردن پیشرفت های را که تیم های مذاکره کننده در راستای آن بسیار به سختی کار کرده اند، به دقت مورد توجه قرار داده ایم. کمک درازمدت ما مبتنی بر شرایط بوده است: مبتنی بر اصول اصلی شفافیت، پاسخگویی و حکومتداری خوب. این گزارش های نگران کننده روشن می سازد که حمایت از روند صلح نیز باید یکی از شرایط ما باشد. ما انتظار داریم که تیم های مذاکره کننده جهت حرکت خود را دریافت کنند، اما در روزها و هفته های آینده این فرضیه را از نزدیک بررسی خواهیم کرد.
با تأکید بر اظهارات وزیر امور خارجه، در حالی که ماهیت یک توافق سیاسی آینده، بدست مردم افغانستان است، انتخاب های انجام شده در مذاکرات صلح بر اندازه و دامنۀ حمایت و کمک های آیندۀ بین المللی تأثیر خواهد گذاشت.
همۀ ما در آیندۀ افغانستان و تضمین آیندۀ صلح آمیز، امن و پایدار برای مردم این کشور، سهیم هستیم. دولت افغانستان باید سهم خود را نیز در این انجام دهد و مردم افغانستان و جهان انتظار کمتری ندارند.

با سپاس فراوان از شما