آپدیت: ایالات متحده همچنان به رهبری مبارزه جهانی با ویروس کووید 19 ادامه می دهد

ایالات متحده با بودجۀ کمک های خارجی، مبارزه جهانی در برابر ویروس کووید 19 را رهبری می کند. دولت ایالات متحده، 20.5 میلیارد دالر امریکایی را در راستای تهیۀ و توسعۀ واکسین و معالجۀ موثر، تلاش های آماده گی و سایر کمک های خارجی، اختصاص داده است. تلاش های جهانی ما بر اساس سرمایه گذاری چندین دهۀ ایالات متحده در راستای کمک های مقرون به صرفه در بخش صحت انجام می شود و ما همچنان اطمینان می دهیم که تمویل مالی و تلاش های مهم ایالات متحده همچنان بخشی اساسی و هماهنگ با تلاش جهانی در برابر این ویروس کشنده خواهد بود. ما در حال دستیابی به نتایج واقعی هستیم که به ملت های سراسر جهان کمک می کند، تا به  این ویروس پاسخ دهند و به این ترتیب از ایالات متحده حفاظت کنند.

از زمان شیوع   ویروس کووید 19 ، دولت ایالات متحده امریکا (USG)   همچنین بیش از 1.6 میلیارد دالر را از طریق وزارت امور خارجه و کمک های اضطراری صحی، بشری، اقتصادی و انکشافی سازمان انکشافی بین المللی ایالات متحده   (USAID)به هدف کمک به دولت ها، سازمان های بین المللی و موسسات غیر دولتی جهت مقابله با بیماری همه گیر کرونا اختصاص داده است. این پول که توسط مالیه دهنده گان ایالات متحده تهیه می شود، با بهبود تعلیمات حفظ الصحۀ عامه؛ محافظت از مراکز صحی و افزایش لابراتوار، نظارت بر بیماری و ایجاد ظرفیت واکنش سریع در بیش از 120 کشور جهان، موجب نجات جان افراد می گردد.

ایالات متحده به عنوان یک ملت بسیج شده است، تا چنین اقدام جهانی چشمگیر را انجام دهد. ما با سکتور خصوصی کار می کنیم، ما تعهد رییس جمهور ترامپ را مبنی بر تهیۀ ویلانتور مناسب به شرکا و متحدان ما در سراسر جهان به طور جدی برآورده می سازیم. بودجۀ کمک های خارجی ما تاکنون برای پاسخ به بیماری همه گیر کووید 19 شامل بیش از 250 میلیون دالر به ویژۀ در راستای تهیۀ ویلانتور و سایر کمک های می شود.

کمک های صورت گرفته در راستای مبارزه با  ویروس کووید 19 از طریق وزارت امور خارجه وسازمان همکاری انکشافی ایالات متحده شامل موارد زیر است:

  • افغانستان: کمک 39.4 میلیون دالر در راستای مبارزه با کووید 19 شامل بیش از 19.1 میلیون دالر كمك های بشردوستانه و صحی انجمن توسعه بین المللی (IDA) برای حمایت از تشخیص و درمان بیماری کووید 19 و همچنین حفاظت و حمایت صحی، بیش از 5.7 میلیون دالر كمك های بشردوستانه MRA برای بیجاشده گان افغانستان و 500000 میلیون دالر برای جلوگیری و کنترول ویروس کووید 19 در مراکز مربوط، و 14 میلیون دالر در راستای منابع موجود ESF برای حمایت و تقویت پاسخگویی و واکنش ملی افغانستان در برابر بیماری کووید 19.